Image 05

Aktualności

Zapytanie ofertowe na zakup usł. doradczej

 


ZAPYTANIE OFERTOWE


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).

Tytuł projektu:
Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy FENSTER

Termin realizacji projektu:
04.03.2013 – 02.08.2013

Plan Rozwoju Eksportu powinien zawierać następujące elementy:

 •  informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu;
 •  opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy;
 •  opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej;
 •  opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych;
 •  opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport;
 • analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych;
 • opis celów i strategii eksportowej;
 • rekomendację rozwoju działalności eksportowej;
 • wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę spośród wymienionych w § 40 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (Dz. U. Nr 68, poz. 414 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 19, poz. 103)
 • szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii
 • wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej

Termin ważności oferty: 02.08.2013

Termin składania ofert do dnia: 28.02.2013

Prosimy o przesłanie oferty pocztą elektroniczną na adres mailowy: biuro@fenster.bydgoszcz.pl lub faksem 52 375 55 79 lub listem poleconym na adres: ul. Wojska Polskiego 65; 85-825 Bydgoszcz

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: www.fenster.bydgoszcz.pl oraz w siedzibie firmy.

Wybór oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. Cena: maksymalnie można uzyskać 10 punktów
- koszt przygotowania PRE do 12.500,00 PLN netto – 10 pkt.
- koszt przygotowania PRE powyżej 12.500,00 PLN netto – 0 pkt.

2. Termin realizacji: maksymalnie można uzyskać 10 punktów
- realizacja do 15 dni roboczych – 10 pkt.
- realizacja powyżej 15 dni roboczych – 0 pkt.

3. Doświadczenie: maksymalnie można uzyskać 40 punktów
- sporządzenie powyżej 150 Planów rozwoju eksportu – 40 pkt.
- sporządzenie od 100 do 149 Planów rozwoju eksportu – 25 pkt.
- sporządzenie od 50 do 100 Planów rozwoju eksportu – 10 pkt.
- sporządzenie poniżej 50 Planów rozwoju eksportu – 0 pkt.

4. Możliwość zapłaty za Plan rozwoju eksportu po zatwierdzeniu przez RIF: maksymalnie można uzyskać 30 punktów
- istnieje możliwość zapłaty za PRE po zatwierdzeniu PRE przez RIF – 30 pkt.
- nie istnieje możliwość zapłaty za PRE po zatwierdzeniu PRE przez RIF – 0 pkt.

5. Klauzula o braku obowiązku zapłaty w przypadku braku ostatecznej akceptacji Planu rozwoju eksportu przez RIF: maksymalnie można uzyskać 10 punktów
- jest klauzula o braku obowiązku zapłaty w przypadku braku ostatecznej akceptacji Planu rozwoju eksportu przez RIF – 10 pkt.
- nie ma klauzuli o braku obowiązku zapłaty w przypadku braku ostatecznej akceptacji Planu rozwoju eksportu przez RIF – 0 pkt.

*Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów: 100

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria.