Image 05

Radosna szkoła

1. Przygotowanie wniosku o dotację

Pierwszym krokiem jest przygotowanie i złożenie przez Dyrektora Szkoły wniosku do organu prowadzącego. W zależności od ilości uczniów klas I-III szkół podstawowych wsparcie finansowe może wynieść: dla małego placu zabaw (do 69 uczniów) – maksymalnie 63.850 zł; dla dużego placu zabaw (70 uczniów i więcej) – maksymalnie 115.450 zł.
Wniosek zawiera:

1. Część I – Podstawowe dane szkoły

2. Część II – Opis zadania – (opisany w dalszej części) zawierający zwięzły opis terenu,
na którym będzie miał funkcjonować nowy plac zabaw oraz harmonogram
prac i planowanych działań,

3. Część III – Kalkulacja kosztów

Poniżej przedstawiamy przykład formularza wniosku ubiegania się o budowę nowoczesnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”.

Wypełniony formularz wniosku

2. Zaproponowanie rozwiązań projektowych:

Posiadamy duże doświadczenie poparte udziałem w kontrolach placów zabaw tworzonych w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” i proponujemy Państwu kompleksowe, a przede wszystkim proste rozwiązania dotyczące utworzenia bezpiecznego placu zabaw w ramach tego programu - „projektowanie pod klucz”.
Poniżej przedstawiamy przykładowe projekty trzech małych i dużych placów zabaw wraz z przykładową specyfikacją, programem funkcjonalno-użytkowym, przedmiarem robót i pełnymi wizualizacjami.

MAŁE PLACE ZABAW DUŻE PLACE ZABAW

 

Projekt małego placu zabaw 20 x 12 m Projekt dużego placu zabaw 22 x 25 m
Projekt małego placu zabaw 19 x 14 m Projekt dużego placu zabaw 20 x 25 m

 

Projekt małego placu zabaw 18 x 13,5 m Projekt dużego placu zabaw 20 x 25 m3. Realizacja – wykonawstwo, na co należy zwrócić szczególną uwagę.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczając znaczne środki finansowe na nowy i bezpieczny plac zabaw oczekuje zamontowanych urządzeń, nawierzchni bezpiecznej i infrastruktury o najwyższej jakości. W ubiegłych latach spotykaliśmy urządzenia z drewna rdzeniowego o przekroju mniejszym niż wymagany, urządzenia zbijane za pomocą gwoździ, boczki i daszki wykonane z okrąglaków, ślizgi plastikowe, niestarannie i niezgodne z wymogami technicznymi wykonane nawierzchnie bezpieczne.
Aby uniknąć błędów wykonawców w SIWZ należy określić jednoznaczne i sztywne uwarunkowania techniczne jakim powinien odpowiadać projektowany plac. Dobrze opracowane i przemyślane warunki techniczne zawarte w SIWZ mają istotny wpływ na wybór wykonawcy, który w pełni zrealizuje zadanie i zapewni najwyższą jakość robót.

Doświadczony wykonawca – już na etapie przetargu należy wymagać od wykonawców wykazania doświadczenia poprzez przedstawienie potwierdzonych referencji (im więcej tym lepiej) oraz protokołów odbioru zrealizowanych już PLACÓW ZABAW WYKONANYCH W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA.

Najwyższa jakość urządzeń zabawowych – bezwzględnie należy wskazywać w opisie przedmiotu zamówienia szczegółowe wymagania dotyczące stosowanych, sprawdzonych i najwyższej jakości materiałów:

- urządzenia winny być wykonane z materiałów o dużej sztywności i wytrzymałości,
np. z drewna klejonego przekroju min. 100 x 100 mm – zdarzają się często
urządzenia wykonane z drewna rdzeniowego o małych przekrojach, które mają
bardzo krótką żywotność,
- urządzenia winny być montowane wyłącznie na stalowych kotwach – tylko wtedy
nie mają styku z podłożem i nie podlegają przedwczesnej korozji biologicznej,
- ślizgi winny być wykonane w całości ze stali nierdzewnej – często w ślizgach
występują tylko zjazdy z blachy nierdzewnej oraz stosuje się mało wytrzymałe ślizgi
z tworzyw sztucznych,
- boczki, daszki winny być wykonane materiałów barwionych w masie, odpornych na
uszkodzenia mechaniczne, warunki atmosferyczne, działanie grzybów i pleśni,
- wszystkie elementy metalowe winny być minimum malowane proszkowo.

Nawierzchnia bezpieczna wylewana i układana – jaką wybrać?

Na podstawie ubiegłorocznych przeprowadzanych przez nas kontroli placów zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” możemy stanowczo stwierdzić i wskazać ogromną różnicę między nawierzchnią tzw. „bezpieczną” wylewaną, a nawierzchnią bezpieczną układaną w formie płytek. Podstawową różnicę stanowi struktura wykonanych nawierzchni, a co za tym idzie JAKOŚĆ. Nawierzchnia wylewana jest wykonywana przez „wykwalifikowanych pracowników, którzy odpowiednio dobierają składniki, klej, mieszają dane surowce i wylewają je na placu zabaw dzięki czemu nawierzchnia uzyskuje odpowiednią amortyzacje HIC”. Poprzez taki montaż często po pierwszym tygodniu użytkowania nawierzchnia ta podlegała kruszeniu, jak i zaczynają pojawiać się miejscowe plamy. Otóż nawierzchnia bezpieczna powinna być wykonywana w szczegółowo określonych warunkach, optymalnej temperaturze, przez odpowiednio przeszkolonych pracowników, czego odpowiednikiem jest na pewno nawierzchnia bezpieczna układana – w formie płytek. Jest to produkt gotowy, który otrzymujemy bezpośrednio od producenta, prosto z lini produkcyjnej, dzięki czemu mamy 100% pewność, że jest trwały i odpowiada wymaganej krytycznej wysokości upadku. Kolejną zaleta płytek układanych jest możliwość jej wymiany – banalnego demontażu w przypadku różnego typu prób wandalizmu, podpaleń, czy chociażby rozlanej farby. Płyty bezpieczne posiadają certyfikat, który potwierdza ich wykonanie wg warunków (fabryka) jakie są wymagane natomiast przy nawierzchni wylewanej certyfikat dotyczy jedynie jej próbki, która ma być powtarzalna przez „wykwalifikowane ekipy montażowe” przez co każda nawierzchnia wylewana montowana na placu zabaw powinna być poddana badaniu przez akredytowaną jednostkę badawczą.
Powyższe argumenty dają nam oczywistą odpowiedź, kiedy zadamy sobie pytanie jaką nawierzchnie wybrać.

Bezpieczny plac zabaw – proponowane podstawowe zapisy w SIWZ:

- dołączenie do oferty certyfikatów wszystkich urządzeń zabawowych, zgodnych z normami PN-EN 1176-2009, certyfikaty wydawane wyłącznie przez akredytowane jednostki certyfikujące,

- wymagany okres gwarancji na urządzenia zabawowe, nawierzchnie bezpieczną i wszelkie roboty budowlane min. – 36 m-cy,

- przez pierwsze 12 m-cy przeprowadzanie na koszt wykonawcy wymaganych przepisami trzech kontroli placów zabaw przez uprawnionych specjalistów,

- wdrożenie i przeprowadzenie szkolenia dotyczącego prowadzenia obowiązkowego „Rejestru eksploatacji placu zabaw”

4. Odbiór przez audytorów z ministerstwa Edukacji Narodowej – przygotowanie wymaganych dokumentów oraz inwestycji do odbioru:

Po zakończeniu budowy i przeprowadzonym wewnętrznym odbiorze technicznym, przeprowadzana zostaje kontrola oceny zgodności placu zabaw z normami PN-EN 1176 i 1177 oraz założeniami programu „Radosna Szkoła. Plac zabaw spełniający wszystkie wymagania otrzymuje ocenę pozytywną i może być oddany do bezpiecznego użytkowania. Jeśli plac nie spełnia podstawowych wymogów Zamawiający zmuszony jest przeprowadzić poprawki i powtórnie zgłosić gotowość odbioru inspektorom działającym w imieniu MEN.